allan casebier

fenomenolojinin*sinema çalışmaları alanındaki sayılı temsilcilerinden biridir. bedeni öne çıkaran maurice merleau-ponty yerine, zihni/bilinci vurgulayan aşkın felsefesiyle edmund husserl'in çizgisini takip eder casebier. 1991 tarihli film and phenomenology: toward a realist theory of cinematic representation kitabında sinemayı, göstergebilimsel bir temsil, psikanalitik bir ayna, seyircinin yeniden inşasıyla ortaya çıkan bir metin olarak kuramsallaştıran idealist yaklaşımları reddeder. casebier'e göre, sinema uzamı ihtiva ettiği çizgiler, şekiller, dokular, yapılar ve kamera hareketleriyle kanlı canlı bir gerçeklik yaratır. seyircinin dilinden, ideolojik safından ve estetik duyarlılıklarından bağımsız varolan bu gerçeklik, algının asıl meselesidir.