altınbaş iskender

biri dahi altunbaş bey oğludur. arnavud beyzadesi olup, şerefli adı iskender bey'dir. gazi sultan ikinci murat ve fatih sultan mehmed zamanında isyan ve eşkiyalık yollarına düşmüş olan kastaryotoğlu iskender bey dedikleri mel'unun rum cariyesinden olan veled-i zinasının (piçinin) soyundan gelir ki, o taraflarda "iskender adında bir şehzade arnavut kavmine padişah olur" efsane tevatüren şayi (söylentisi çıkıp) ve bu nev-civan şehzadenin namı (adı) dahi iskender olmakla madde-i fesat (bozgunculuğun kaynağı, sebebi) bilinip debre-i bâlâ ayam hacı nezir ağa oğlanı dağa kaldırıp padişahlığını ilân eylemiş, şaki-i mel'unu tepeleyip ve iskender mahbubu onun pençesinden alıp katline kail olmayıp (öldürülmesine razı olmayıp) istanbul'da mahmut paşa hamamı hamamcısı karındaşı uzun süleyman ağa'ya göndermiştir ki, sine-i muhabbete (muhabbet göğsüne) çekip terbiye etsin için. amma iskender terbiye kabul etmeyip dağda bir eyyam (bir süre) haydud koynunda yatmış ve kûh-ı billurun (billur dağını) hamam çıplağı dellaklar ile ülfet ve muhabbete rağbet edip süleyman ağa dahi hanesinden çerağ edip iskender'i hamamda soymuşlar ve altınbaş bey oğlu namiyle bir dellak-i pakize (temiz tellak) yanına koymuşlardır. halvette bir seferi 90 kuruştur ve 20 kuruş dahi ortağı alır ki, 110 kuruştur. geceliği üç seferden ziyade koymamak üzere 200 kuruştur. 100 kuruş dahi ortağı alır. amma müşteri üç seferden ziyade fişek atacak olursa, her seferi için dahi 250 kuruş ziyade verir.