favori

birbiriyle benzer anlamlar veya amaçlar içeren kavramlar veya olgular arasından belirli sebepler ile seçilen.
saç ile sakalın birleştiği yer.