frenkçe rektör tabir olunan sermüderrislerin padişahımız efendimiz hazretlerine

ma’ruz-ı çaker-i kemineleridir ki,

siz ki, akdeniz'in ve karadeniz'in ve trakya’nın ve rum’un, ankara’nın ve istanbul’un, izmir’in (inşallah) ve diyarbekir’in (inşallah) sultanısınız. siz ki, şam, halep, azerbaycan ve mısır’ın, bosna ve hersek’in, sancak ve kosova’nın, hicaz’ın ve haremeyn-i şerefeyn’in, bağdad ve yemen’in ve dahi kudüs-i şerif’in sultan-ı manevisisiniz.

siz ki beni israil’e “van minüt” deyu karşı durmuş, türk’ün ve islam’ın düşmanlarına asla ve kat’a aman vermemiş bir cihangirsiniz.

siz ki, şeyhülislam ebussuud efendi’nin fetvası mucebince, kızılbaş mülhidlere devlet-i aliyye’de meydan bırakmamışsız; merhum hızır paşa misali sivas’ı bunlara dar etmişsiz. inşallahu teala bilad-ı şam hükümdarı, nusayri nam sırat-ı müstakim muarızı zındık mezhebe mensup esed nam keferenin de hakkından geleceksiz. bu yolda mevla ve patriyot denir frenk mamulü toplar ve topları idare etmek için memleketimize intikal eyleyen asakir-i nemçe yar ve yardımcınız olsun.

sultanım! siz ki zillullah-ı fi'l-arzeynsiniz. biz ki sizin sadık kullarınız, devletin hizmetkârları olan naçiz ve aciz sermüderrisleriz. her ne kadar işgal ettiğimiz makamlara reis-i cumhur hazretleri tarafından tayin ve nasb edilmiş isek de, bu muazzam şerefe nail olmamızın esasen sizin ihsanınız neticesi olduğuna bihakkın müdrikiz.

fezaya cihaz fırlatma merasimi sebebiyle teşrif ettiğiniz şarkü’l-evsat medresesi’nde vuku bulan elim hadiseler hepimizi ziyadesiyle müteessir kılmıştır. ehl-i fitnenin tüm tahrikine rağmen, reis-i cumhur hazretlerinin (dame ömrühu!) merasime sehven davet edilmediği de malumumuzdur.

devletimizin ve milletimizin bu muazzam muvaffakiyetinden mağrur olacakları yerde, talebe kisvesi altındaki bir avuç kendini bilmez nevzuhur çapulcu, din ü devlet düşmanı müfsid, edeb ve ahlaktan mahrum zibidi, zat-ı alilerine karşı nümayiş tertib etme cüretini göstermişlerdir. talebe kisvesi altındaki bu ehl-i fesad, sizi muhafaza gayretiyle oraya gelen pek az sayıda zaptiye neferine taş ve sopalarla hücum etmiş; hatta bu edepsizler molotof kokteyl nam, belli ki moskof icadı, zamanında ecdadımıza nice müşkülat çıkarmış grek ateşine benzer bir aca’ib zımbırtıyı zaptiyelere fırlatma mertebesine cesaret etmişlerdir. kutta-i tarik nev’inden bu eşkıya zavallı zaptiye neferlerine öyle muazzam bir kudretle hücum etmiş ki, nice zaptiye neferi perakende ve perişan ve mecruh olub, üç adedi maatteessüf hakkın rahmetine kavuşmuş. allah rahmet eylesin, Âmin!

vukuatı takiben zaptiye tarafından derdest edilen çapulcuların kadı mahkemesi tarafından koyuverilmesi hepimizi endişeye gark etmiştir. eğer ki şer’iyye mahkemesi dahi din ü devlet düşmanlarının hakkından gelemez ise, bu memleketin hali nice olur! bu ahir zaman bedreddinlerine karşı istimal edilmeyecekse, tedhişle mücadele kanunname-i hümayunu neden sadır olmuştur!

hele hele, bazı kendini bilmez nev’inden müderrisin ve şarkü’l-evsat medresesi sermüderrisi ahmed bey efendi’nin talebe kılığındaki bu ehl-i fesada sahip çıkması, mazlum ve gariban ve mağdur zaptiye neferatını telin etmesi asla ve kat’a caiz değildir. sermüderrisin ve müderrislerin suhtenin hukukunu müdafaa ettiği nerede görülmüş! tövbe estağfirullah! ta devr-i celali’den beri bu talebe taifesi isyan üzere olup, yalnız sopayla yola gelirler.

velhasıl-ı kelam, sizin bu millet, devlet ve dahi ümmet-i müslimin için eylediğiniz hizmetleri, vesile olduğunuz hayırlı işleri, sebep olduğunuz hasenatı idrak etmemekte ısrar eden bilumum zevatı, müderrisini, talebe kılıklı eşkıyayı şediden tel’in ederiz. elbet sizin devlet ve onun teba’ası için ettiğiniz hayır ve hasenatı, bilhassa medreselere eylediğiniz muazzam ianeyi takdir eyleyecek, bizcileyin sadık kullarınız vardır.

reisimiz olan, müverrihin-ı kiramdan, pek atıfetlu ve devletlu gökhan paşa hazretlerinin de malumudur ki, biz fakirler her ne vechle eylersek eyleyelim, ol babda emr ü ferman hazret-i men lehü’l-emrindir.

fi 16 safer sene 34

http://haber.sol.org.tr/yazarlar/e-attila-aytekin/frenkce-rektor-tabir-olunan-sermuderrislerin-padisahimiz-efendimiz

yakında arap alfabesine de geçersek tam olur... ecdadınızı...

(bkz: üniversitelerden odtü ye kınama)
1 Entry Daha