heterodoks

ortodoks olmayan; geleneksel ve genel kabul görmüş ilke ve değerlere aykırı olan.

örneğin, heterodoks islam, heterodoks felsefe,...vb...
her heterodoks görüş kendisinin ortodoks olduğu iddiasındadır ayrıca