heterodoks

ortodoks olmayan; geleneksel ve genel kabul görmüş ilke ve değerlere aykırı olan.

örneğin, heterodoks islam, heterodoks felsefe,...vb...