durkheim intihar teorisi

intihar birçok bilim tarafından incelenmiş ve hala incelenmektedir. sosyoloji bilimi de bunlardan biridir. intihar etme, her ne kadar yöntem açısından birçok çeşitlilik gösterse de durkheim'a göre tür olarak 4 tanedir.

bunlar :

1) egoist(bencil) intihar: bireyin toplumsal çevresi ile bütünleşememesi sonucu oluşan intihardır.bir anlamda bireyin toplumsal bağının zayıflaması ya da kopması, intihar eğilimini artırmaktadır.

2) altruist(elcil) intihar: bu intihar türü egoist intiharın zıddıdır. kişinin toplumla bağının çok güçlü olmasından kaynaklanır. burada birey, grup kuralları ve normları gereği intihar etmektedir. örneğin, hint kastlarında dul kalan kadının,kendisini cenaze ateşinde yakmasının beklenildiği ifade edilir.

3) anomik(kuralsızlık) intihar: durkheim için anomik intihar, toplumdaki normların çözülmesinden kaynaklanan bir intihar türüdür. özellikle ekonomik kriz dönemlerinde, toplumu bir arada tutan kurallar (normlar) çözülür. insanların davranışlarında kullanabilecekleri ölçüt bulmaları güçleşir.

4) fatalist(kaderci) intihar: anomik intiharın zıddırdır; bireyin üzerinde baskı yapan kuralların katılığından kaynaklanır.durkheim buna köleleri örnek verir. 


durkheime göre intihar da toplumsal bir olgudur.