türk mitolojisi

tarihi türk halklarının inanmış oldukları mitolojik bütüne verilen isimdir. eski efsaneler, türk halklarının eski ortak inancı tengricilikten öğeler taşımaktan ziyade sosyal ve kültürel temalarla doludur. bunların bazıları sonradan islâmî öğeler ile değiştirilmiştir. dünyanın en eski edebi belgelerinden biri olarak geçen dede korkut destanlarının orijinal yapıtları, vatikan ve dresden kütüphanelerinde bulunmaktadır. ege ve anadolu uygarlığı mitolojisi ile benzerlikler taşımaktadır.
türk mitolojisi, birçok araştırmacıya göre aynı tengricilik'te de olduğu gibi tektanrıcı bir temelden, zamanla çoktanrıcı bir biçime doğru gelişmiştir. ayrıca tarihi türk halklarının temasa geçtikleri zerdüştlük, mani dini ve budizm de türkler'in mitolojisinden izler devralmıştır. bu yüzden genel bir tanım olan türk mitolojisine, inançtaki farklı unsurlar göz önünde tutulursa türk mitolojileri demek daha doğru olabilir.