regresyon analizi

minimum iki değişken arasındaki ilişkiyi gösteren analiz.