hal yamano

"anam, halim yaman
baba, ne olacak halim?" der mikail aslan.
http://kisalt.com/3x8