bila tefrik-i cins ü mezhep

" cins, mezhep ayırmaksızın" anlamındaki osmanlı türkçesi kalıptır.
bilâ tefriki cinsü mezhep, bilâ tefrik-i cins-ü mezhep vb. şeklinde de yazılır.
geniş anlamıyla, dil, din, ırk, cins, mezhep gibi bir kısmı doğuştan gelen, bir kısmı ailevi nedenlerle ve içine doğulan ortam yüzünden oluşan, kişisel özelliklere göre, ayrım yapmamak anlamında, ayrımcılık karşıtı, birleştirici bir sözdür.
bilhassa osmanlı imparatorluğu'nun çöküş sürecinde, osmanlı halklarını birarada* tutma amaçlı kullanılan bir söylem olagelmiştir.