atatürk'ün gençliğe hitabesi

mustafa kemal atatürk' ün 20 ekim 1927' de yazmış olduğu hitabe olup, arada bir okunması gereklidir.

birinci vazifen, türk istiklâlini, türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. istikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. istiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

ey türk istikbalinin evlâdı! işte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!
her okuduğumda tüylerimi diken diken eden hitabe. biz ilkokuldayken bu hitabeyi ezberlememizi sağlayan öğretmenlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır çünkü yakında bu hitabenin tüm kaynaklardan silineceğini düşünüyorum. yazık, ülke ne hale ne geldi.
fazla militarist bulduğum sözler içermektedir.
19 mayıs törenlerinde de öğrencilere topluca okutturulurdu. bunun stadda tek vücut şeklinde okunduğunu düşünüyorum, muazzam bir şey... tabi yaşım o yıllara yetmiyor.

genç cumhuriyetin kurucusunun ülkesine yön vermek, gençlere yol çizmek amacıyla hazırladığı hitabedir. 30'lu yılların konjonktüründe söylenmesine rağmen günümüz için bile geçerliliği vardır.
damarlarındaki asil kan kısmı bana pek uymadığından çok namüsait bir vaziyette tezahür eden bu hitabı üzerime alınamıyorum jdfskl