mahabad cumhuriyeti

"komarî mehabad" veya "jomhuri-e mahābād".
(bkz: mahabad kürt cumhuriyeti)